Индустриални застрахователни брокери

Злополука за чужденци

Злополука за чужденци съгласно Наредба (обн. в ДВ, бр. 41 от 13.05.2005 г.; изм. и доп., обн. в ДВ бр. 57 от 13.07.2007 г.; изм.,обн. в ДВ бр. 51 от 05.07.2011 г.)

 

Застраховащ:

е физическо/юридическо лице, което сключва Медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната.
 

Застрахован:

физическо лице (чужденец), което пребивава краткосрочно или продължително в Република България или преминава транзитно през нея, за времето на пребиваването му в страната.
 

Застрахователно покритие:

Застрахователят се задължава срещу платена застрахователна премия да обезщети застрахованото лице за действително извършените медицински разходи за неотложна и спешна медицинска помощ при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, болест или злополука, възникнали в срока на действието на застрахователния договор.
Разходите за медицинска помощ при спешни състояния, разходите, направени за извънболнична и болнична медицинска помощ и разходите за дентална помощ при конкретно посочени ограничения на застрахователната сума за този риск.
 

Застрахователна сума:

За действително извършените медицински разходи - с лимит до 60 000 (шестдесет хиляди) лева за едно събитие и в агрегат за срока на застраховката. Размерът на обезщетението за медицински разходи за спешна дентална помощ не може да превишава 500 (петстотин) лева за едно събитие и в агрегат за срока на застраховката.