Индустриални застрахователни брокери

Злополука на учащи

Застраховащ:

физическо или юридическо лице сключващо застраховка.
 

Застрахован:

са учащи се (деца, ученици и студенти) и персонал (възпитатели, учители, административен и обслужващ персонал) в учебни заведения.
 

Застрахователно покритие:

Смърт в резултат на злополука.
Трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука.
Срещу допълнително платена застрахователна премия, в комбинация с основното покритие, Застрахователя ще изплати застрахователна сума и по следните рискове:
- Временна загуба на работоспособност в резултат на злополука
- Действително извършени разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти, предписани от
правоспособен лекар, в резултат на злополука
- Дневни пари за болничен престой - за всеки ден болничен престой в резултат на злополука
 

Застрахователна сума:

Застрахователната сума се посочва в застрахователната полица, поотделно за всяко покритие
Застрахователната сума е еднаква за всички застраховани лица.