Индустриални застрахователни брокери

Доброволна злополука на местата

Застраховащ:

Застраховащ е лицето – собственик на МПС или ползвател на МПС ( при лизингови договори)
 

Застрахован:

лицата, които пътуват в МПС
 

Застрахователно покритие:

Обезщетение за лицата, намиращи се в МПС, за трайна загуба на работоспособност или смърт, настъпили в резултат на пътнотранспортно произ шествие до размера на застрахователната сума за всяко едно събитие.
Застрахователното покритие се простира от момента на качване в МПС до момента на слизане от същото.
 

Застрахователна сума:

Застрахователната сума е избираема, обичайно по предложени суми от страна на застрахователя. Застрахователната сума се определя за всяко място в МПС.