Индустриални застрахователни брокери

Трудова злополука

Застраховката се сключа изцяло на база Наредбата приета на основание чл. 52 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Тази застраховка е групова.
 

Застраховащ:

Юридически лица, които имат трудово-правни отношения със застрахованите.
 

Застрахован:

На задължително застраховане подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Списък на икономическите дейности, за които следва да бъдат сключвани застраховки се определя за всяка година през предходната.
 

Застрахователно покритие:

Задължително:
-              Смърт на застрахованото лице в резултат на трудова злополука.
-              Трайно намалена работоспособност в резултат на трудова злополука.
-              Временна неработоспособност в резултат на трудова злополука.
 
Допълнителни покрития (те се сключват по желание на затрахования)
 
-      Смърт, трайно намалена работоспособност и временна неработоспособност вследствие на трудова злополука по чл. 55 ал. 2 от КСО.
-      Смърт в резултат на битова злополука.
-      Трайно намалена работоспособност в резултат на битова злополука.
-      Временна неработоспособност в резултат на битова злополука.
-      Медицински разходи в резултат на злополука.
Застрахователна сума:
Застрахователната сума за риска „трудова злополука” се определя на базата на месечната брутна заплата на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката.
 
Застрахователната сума за рисковете “смърт и трайно намалена работоспособност” в резултат на трудова злополука не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител за 12-те месеца, предхождащи момента на сключване на застраховката.

 

Застрахователната сума за риска “временна неработоспособност” в резултат на трудова злополука не може да бъде по-малка от месечното брутно възнаграждение към момента на сключване на застраховката.