Индустриални застрахователни брокери

Професионална отоворност на лекари и медиценски персонал

Застрахован

е титуляр по  полица - лекар, което има право да упражнява медицинска професия на територията на Република България в съответствие с действащото законодателство и членува в Българския лекарски съюз.

Застрахователно покритие

Застрахователят ще обезщети Застрахования за всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити на отговорност, които последният въз основа на съдебно решение или постигнато споразумение бъде задължен да плати по предявени искове за причинените вреди на трети лица, произтичащи от изброените по - долу  лекарски деликти / виновно неизпълнение на професионалните задължения /-  (вкл. от грешка, пропуск или небрежност) :

Общи лекарски деликти :

диагностични деликти;

терапевтични деликти;

погрешни епикризи;

параклинични деликти;

грешки на медицинската профилактика;

 

Специални лекарски деликти :

хирургически деликти;

акушеро-гинекологични деликти;

ортопедични и неврохирургични деликти;

деликти на следоперативния период;

патоанатомични и съдебно - медицински деликти;

хемутрансфузионни деликти.

 

Лимит на отговорност

Лимитът  на отговорност се определя за едно застрахователно събитие и в общ лимит на отговорност в агрегат за всички застрахователни събития за срока на действие на застрахователната полица