Индустриални застрахователни брокери

Професионална отговорност в проектирането и строителството

Застрахован

е проектант, консултант, строител, лице, упражняващо независим строителен надзор и лице, упражняващо технически надзор, като застрахована е неговата отговорност за обекти, за които застрахователят е уведомен.

Застрахователно покритие:

за имуществени и неимуществени вреди, настъпили в срока на застрахователния договор, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията на Застрахования, включително и за съдебни разноски. Неимуществените вреди се изразяват в смърт или телесна повреда, а имуществените се изразяват в повреда на имущество или в конкретните средства, които пострадалите ще изразходват във връзка с понесените от тях неимуществени вреди - за лекарства, рехабилитация, превоз, болногледачки и др.

Лимит на отговорност:

Лимитът  на отговорност се определя за едно застрахователно събитие и в общ лимит на отговорност в агрегат за всички застрахователни събития за срока на действие на застрахователната полица