Индустриални застрахователни брокери

Професионална отговорност на спедитора

Обект на застраховане

отговорността от настъпване на вреди в резултат на професионалната дейност на застрахования.

Застрахователно покритие

застрахователят ще обезщети застрахования за всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити на отговорност, когато отговорността на Застрахования по изпълнявана от него договорна сделка или услуга произтича от Международна конвенция/ спогодба или законодателство.
Застрахователната защита е без териториални ограничения, с изключение на щетите от липси и повреди, възникнали в резултат на преминаване на стоките през зони на военни действия и/или причинени от последиците на военни действия.
Застрахователят има право да наложи специфични териториални ограничения, за което предварително трябва да уведоми застрахования. Тези ограничения са невалидни за вече започнати превози, освен ако касаят зони на военни действия.

Лимитът на отговорностсе

определя за едно застрахователно събитие и в общ лимит на отговорност в агрегат за всички застрахователни събития за срока на действие на застрахователната полица.