Индустриални застрахователни брокери

Професионална отговорност на нотариуси

Чрез застраховката застрахователят носи отговорност за вреди, които застрахованият (нотариусът) е законно отговорен да заплати за неизпълнение на професионалните си задължения към трети лица, негови клиенти. Покриват се и всички съдебни такси и разноски направени, извършени по съдебното дело за търсене на обезщетението, адвокатски разноски и др.
Отговорността на застрахования е лимитирана както по отношение на един застрахователен случай, така и за определен период и се фиксира в застрахователния договор.
Поради големият субективен риск по застраховката се прилага самоучастие (лично участие на застрахования изразяващо се в процент от размера на определеното обезщетение) на застрахования в покриване на вредите.