Индустриални застрахователни брокери

Професионална отговорност на адвокати

Застрахован: адвокат, младши адвокат / адвокатско дружество. От застрахователното покритие по този договор се ползват и сътрудниците в адвокатската кантора, които не са страна по него, записани поименно в предложението-декларация и застрахователната полица

Застрахователно покритие Застрахователят ще обезщети Застрахования-адвокат / младши адвокат / адвокатско дружество, за всяка претенция, която бъде отправена към тях  вследствие на  отговорността на  адвоката / младши адвоката / съдружниците на адвокатското дружество при упражняването на адвокатска професия за имуществени вреди, настъпили през срока на действие  на полицата и явяващи се пряка и непосредствена последица от  виновно неизпълнение през срока на действие на полицата на професионални задължения,  регламентирани в Закона за адвокатурата, Етичния кодекс и наредбите на Висшия адвокатски съвет, както и  на  задълженията на сътрудниците по трудовия им договор в адвокатската кантора през срока на действие на полицата.

Лимит на отговорност: Лимитът  на отговорност се определя за едно застрахователно събитие и в общ лимит на отговорност в агрегат за всички застрахователни събития за срока на действие на застрахователната полица