Индустриални застрахователни брокери

Отговорност на работодателя

Обект на застраховане е отговорността на работодателя за вредите от трудово злополука, които са причинили временна, трайна загуба на трудоспособност или смърт на работника или служителя.
По условията на тази застраховка обикновено се обуславят две клаузи, по които се покриват следните рискове:
Разликата между причинените неимуществени и имуществени вреди на работниците и служители на застрахования в резултат на трудова злополука и обезщетението и/или пенсията по общественото осигуряване. Тя включва и вредите от трудова злополука причинени от непреодолима сила при или по повод на възложена работа, извършена и без изрично нареждане, но в интерес на работодателя, както и по време на почивка, прекарана в района на предприятието;
  • Разноски, които застрахователят е направил за ограничаване или намаляване на вредите дори и тогава, когато усилията му са останали без резултат;
  • Присъдените съдебни разноски по влезлите в сила решения по граждански дела срещу застрахования във връзка с ъс застрахователни събития покрити по тази застраховка.
  • професионални заболявания, приравнени към трудова злополука, съобразно действаща наредба и таблица за професионалните заболявания на Министерството на здравеопазването, проявили се и установени през периода на действие на застраховката.
Размерът на вредите се установява с влязло в сила съдебно решение или по доброволен път чрез писмено споразумение  между застрахования и увреденото лица.