Индустриални застрахователни брокери

Отговорност на хотелиера и ресторантьора

Застрахован:

 лице, което предоставя туристически услуги като собственик, наемател или арендатор във всички видове категоризирани по закона или с издадено временно удостоверение за открита процедура за категоризиране средства за подслон, места за настаняване и туристически хижи.
 

Обект на застраховане:

отговорността от настъпване на вреди в резултат на дейността на ЗАСТРАХОВАНИЯ като хотелиер и/или ресторантьор в границите на застрахования обект.
 

Застрахователно покритие 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да покрие в рамките на договорените лимити на отговорност всички суми, които ЗАСТРАХОВАНИЯТ бъде задължен да плати въз основа на съдебно решение или споразумение за причинените вреди на трети лица, произтичащи от гражданската му отговорност в качеството му на хотелиер/ресторантьор за пълна или частична загуба или повреда на имущество /без МПС/, както и за причинени смърт, трайна и/или временна загуба на работоспособност, и/или акутно заболяване вследствие на злополука, или в резултат на отравяне след консумация на храни и напитки, предоставени от ЗАСТРАХОВАНИЯ на територията на хотела или ресторанта на негови гости, клиенти или посетители при или по повод осъществяване на дейността му. Застрахованият може да договори допълнителни покрития, които са изключени от основното покритие.