Индустриални застрахователни брокери

Гражданска отговорност на юридически лица

Тази застраховка може да бъде сключена от широк кръг стопански субекти – от еднолични търговци до международни корпорации и холдингови обединения на група от фирми. Застраховката дава защита срещу искове за обезщетение, предявени от трети лица, които са претърпели телесно увреждане (включително довело до смърт) или тяхно имущество (вещи) са били увредени или унищожени при осъществяване на стопанска дейност от Застрахования. Обезщетяват се вредите, които персоналът на Застрахования, нает по трудов или граждански договор, е причинил през срока на застраховката на трети лица. Освен пряко причинените вреди застрахователят включва в застрахователното обезщетение и всички съдебни разноски, направени от Застрахования, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица. Ако Застрахованият е предприел мерки за ограничаване на вредите, целесъобразно направените от него разходи във връзка с тези мерки, също се обезщетяват от Застрахователя.