Индустриални застрахователни брокери

Помощ при пътуване в чужбина

Застраховка Помощ при пътуване в чужбина предвижда възстановяване на извършени разходи и изплащане на суми за събития, настъпили по време на пътуване или престой на Застрахования извън територията на Р. България.

Застрахователят изплаща застрахователни обезщетения в случай на: 
Смърт на застрахования в резултат на злополука; 
Трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука.
Застрахователят възстановява на застрахования или заплаща директно на болничното заведение извършените медицински разходи за оказване на неотложна медицинска помощ, наложена в резултат на злополука или акутно заболяване. За медицински разноски се признават разходите, направени по необходимост извън територията на Република България, в резултат на злополука или акутно заболяване, за медицинско, фармацевтично, хирургично и болнично обслужване, спешни лабораторни или рентгенови изследвания, за линейка и/или придружаващо медицинско лице до лимита, посочен в полицата, но за не повече от 30 дни от датата на злополуката или началото на акутното заболяване.
Репатриране на Застрахования до местожителството му в Р България - ако това бъде сметнато за наложително, с оглед на здравословното му състояние и продължаване на лечението; Репатриране на тленните останки при смърт на Застрахования до местожителството му в Р България;
Застрахователят обещетява застрахования за суми, които той е законно отговорен да заплати за причинени от него на трети лица: Смърт или телесни наранявания; Материални щети;