Индустриални застрахователни брокери

Застраховане на товари по време на превоз

Застраховащ:

Собственикът на стоката

Застрахован:

Собственикът на стоката

Предмет на застраховане:

Застрахователят застрахова товари и свързаните с тях  муществени интереси по време на превоз за загуба или повреда, които са пряка последица от настъпването на покрит застрахователен риск. Товарите се застраховат по бройки, колети, връзки, каси или други бройни единици така, както се обозначават в превозните документи, а при товари, превозвани в насипно или наливно състояние – по тегловни единици. Застраховат се товари, които се транспортират посредством шосеен, морскси, железопътен или въздушен транспорт както на територията на Р. България, така и извън нея.
Когато имате малък брой сделки, застраховането на товарите може да се извърши посредством застрахователна полица за всяка пратка поотделно. Когато броят на пратките, подлежащи на застраховане, е голям и това създава както практически затруднения за застрахования, така и възможност даден товар да остане незастрахован, тогава е наложително сключването на абонаментна застрахователна полица. В абонаментната полица не са посочени дати, суми и срокове за отделните застраховки. При наличието на абонаментна полица застраховането на товарите при внос, износ и реекспорт може да се извърши чрез представяне на апликация или поръчка за издаване на полица.
Абонаментната полица поема застраховането на тръгнали вече пратки, но непристигнали в деня, когато започва действието на същата, а също така и такива товари, които ще тръгнат без предварително уведомяване.
Застрахователно покритие:
Покрити са само тези рискове, които са посочени в уговорените от страните клаузи.
Застрахователното покритие се предоставя в съответствие с една от следните:
 • Институтската карго крауза “С” е най-ограниченото, минимално застрахователно покритие. Тя покрива загуби от: тотална и /или конструктивна тотална загуба, тотална загуба на всяка отделна част, тотална загуба на всеки колет при товаренето, трансбордирането или разтоварването, както и обща авария, разноски по спасяване. Нейното приложение се определя от естеството на застрахования товар - желязо, ламарина и др.
 • С институтската карго клауза “В” се покрива тотална реална и/или конструктивна тотална загуба, тотална загуба на отделна част, тотална загуба на всеки пакет при товаренето, трансбордирането или разтоварването. Освен това клаузата покрива обща авария, разноски по спасяване, частични разноски, частична авария, ако тя достигне процента /франшиза/, уговорен в полицата. Покритието ще бъде без процент, ако плавателния съд заседне, потъне или изгори или аварията се дължи на пожар, експлозия, сблъскване или допир на плавателния съд и превозното средство с всеки подвижен или неподвижен предмет /включително лед/, или при разтоварването на товара в пристанището, в което корабът е потърсил убежище.
 • С институтската карго клауза “А” се покриват всички рискове, но без покритието на рисковете, посочени изрично като изключени в самата клауза като естество на товара, скрит дефект на товара, забавяне доставката на товара и т.н. По тази клауза се дава най-пълно застрахователно покритие.

Застрахователна сума:

Застрахователната сума е тази, за която е застрахован товарът и която е посочена в застрахователния договор.
Застрахователна стойност: Застрахователната стойност е действителната стойност на товара в мястото и времето на натоварването.
Изключени рискове:
Част от рисковете, които не с покриват по тази застраховка са:
 • разлики в теглото поради различни показания на измервателни уреди, съоръжения или начини на измерване (кантарна разлика);
 • липса от съдържанието при запазена цялостна ненарушена външна опаковка;
 • контрабанден превоз
 • забранена търговия
 • превоз, извършен в нарушение на санкциите на ООН или ЕС;
 • проникваща радиация или радиоактивно заразяване.
 • кражба на цялото превозно средство при сухоземен транспорт.
 • косвени вреди;
 • война и стачки.
 
Обичайно, застрахователните дружества предвиждат възможността да се договори покритие по изключените рискове след заплащане на допълнителна премия.