Индустриални застрахователни брокери

Транспортно застраховане

Обект на транспортното застраховане са товарите, които биват превозвани посредством различни видове транспорт. Това е един от най-старите видове застраховане. Съпътстващи застраховки са застраховки „Отговорност на превозвача на товари по шосе“ и „Отговорност на спедитора“, поради обстоятелството, че извършваната от превозвача и спедитора дейност е пряко свързана с товара.