Индустриални застрахователни брокери

Застраховка за животни, птици и кошери с пчели

По застраховка „Животни, птици, риби и кошери с пчели” се застраховат:

 • говеда и биволи, овце и кози на възраст над 3 месеца;
 • коне, катъри, мулета и магарета на възраст над 6 месеца;
 • свине за разплод над шест месеца и свине за угояване с живо тегло над 20 кг;
 • птици, отглеждани при интензивни условия;
 • племенни, елитни, декоративни и състезателни животни и птици;
 • кошери с пчели;
 • риба - отглеждана във водоеми за интензивно рибовъдство;
 • фазани, кеклици, пъдпъдъци и полезен дивеч - отглеждани във дивечоразвъдни стопанства.
Застраховката покрива щети при смърт или клане (убиване) на животните и птиците по необходимост, вследствие на:
  • пожар;
  • природни бедствия;
  • злополуки;
  • заразни, незаразни, паразитни и други болести.
  • Застрахователната сума на животните се определя по фактурна или балансова стойност, или се договаря между страните, като се имат предвид индивидуалните качества на застрахованите обекти, условията на отглеждане и други.