Индустриални застрахователни брокери

Застраховане на селскостопански животни

Застраховането на селскостопански култури е обвързано със спецификата на всяка земеделска култура. Застрахователят определя крайни срокове за сключване на застраховка по видове култури, тъй като това е пряко свързано с рисковете, които поема застрахователя.

Застрахован:

“Земеделски производител” - физическо или юридическо лице, което извършва земеделска дейност, свързана с производството на земеделски продукти и чието земеделско стопанство е разположено на територията на Република България

Предмет на застраховане:

  1. Застраховка на зърнено-житни култури (пролетници и есенници), маслодайни (слънчоглед, рапица  и др.) и тютюн до размера на вложените средства (разходите) за тяхното отглеждане, определени за 1 (един) дка засята (засадена) площ
  2. Застраховка на трайни насаждения в плододаваща възраст (лозя, овощни дървета и храсти), зеленчукови, ягодоплодни, медицински и етерично маслени култури, отглеждани на открито или в оранжерии и парници - до очакваемия добив (реколта)  от 1 (един) декар засята (засадена) площ
  3. Застраховка на неплододаващи трайни насаждения (овощни дървета и храсти, лозя, маточници, разсадници, рози, малини, къпини, шипки, касис). Обект на застраховане е самото растение, като се покриват загуби в периода от засаждане до встъпването му  в плододаваща възраст
 

Покрити рискове:

Градушка, Буря и проливен дъжд, буря, пожар на корен, осланяване, измръзване и изтегляне, наводнение, киша

Застрахователна сума: Застрахователната сума се договаря между Застраховател и Застрахован и е различна в зависимост от вида на застрахованата култура. Тя е съобразена и с производствените възможности на района и природните дадености.