Индустриални застрахователни брокери

Застраховка на строително - монтажни работи

Обект на застраховка на строително - монтажни работи са:

• имуществата в процес на строителство, реконструкция, монтаж и др.;
• машини, съоръжения, оборудвани за извършване на строителството и монтажа. Тук се включват също така и всички временни постройки и спомагателни стопански единици на изпълнителите и подизпълнителите на различните СМР;
• имуществото, собственост на трети лица, непосредствено имащо отношение със строителството и монтажа или се намира в близост до строителната площадка;
• разноските, невключени в договорната стойност на обекта, но използвани при възстановяване, но използвани при възстановяване на засегнатото от застрахователно събитие имущество.
По този продукт могат де се застраховат всички строителни организации, изпълняващи строително - монтажни работи на строителни обекти.
 

Отговорност на застрахователя:

В повечето застрахователни компании тази застраховка се предлага с няколко покрития:
Основно покритие, което в повечето случаи включва:
• пожар, експлозия, имплозия, мълния, сблъсък или падане на пилотирало летящо тяло, неговите части или товар;
• свръхналягане или вакуум, скъсване в следствие на центробежни сили;
• щети при вътрешен транспорт на строително – монтажната площадка вследствие на проникване на проникване на чужди тела и други аварии;
• буря, проливен дъжда, наводнение;
• увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг;
• целесъобразно извършени разходи за разчистване на обекта след настъпило застрахователно събитие до действителния им размер;
 

Допълнително покритие:

То си предлага от застрахователя срещу внасяне на допълнителна премия. Свързано е с отговорността към трети лица за причинени имуществени и неимуществени вреди при лимитирана отговорност за следните вреди: 
• смърт и трайна загуба на трудоспособност;
• загуби, причинени на трети лица от настъпване на застрахователни събития, включени в основното покритие, които обаче трябва да бъдат на строителната площадка или в непосредствена близост до нея;
• разходи, извършени за експертни и свидетелски разноски по граждански дела;
• извършени разходи за отстраняване или намаляване на загуби, възникнали при или след застрахователно събитие, които се лимитират в процент от стойността на причинената вреда.
Срока на тази застраховка се определя в месеци в съответствие с договора за изпълнение на строителството и не може да бъде по-дълъг от установения краен срок за завършване на обекта.