Индустриални застрахователни брокери

Индустриален пожар

Застраховката е предназначена за относително крупни обекти с обща застрахователна сума над определени суми. Предмет на застраховката е недвижимото и движимото имущество, което е собственост или за което Застрахованият носи отговорност. При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банката - кредитор. Основното покритие по застраховката осигурява защита за производствените ресурси - сгради, машини, съоръжения, продукция, стоки, материални запаси и други срещу загуби, причинени от: пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), удар от мълния, експлозия или имплозия, удар от летателен апарат, части от него или товара му, както и разходите, направени от Застрахования за ограничаване вредите вследствие застрахователно събитие. Клаузите при разширено покритие дават възможност за допълване на покритието и лимитите на отговорност в зависимост от индивидуалните нужди на клиента. Например: природни бедствия; разходи за отстраняване на развалини и останки; счупване на трайно монтирани стъкла ; авария на машини; застраховка от прекъсване на бизнеса; застраховка на отговорности и др. Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес.