Индустриални застрахователни брокери

Електронно оборудване

По застраховка за електронно оборудване се носи отговорност за цялото електронно оборудване. Изплаща се обезщетение за преките загуби, причинени на застрахованите предмети в резултат на външни фактори, а така също и в резултат на кражба чрез взлом.

Застраховат се електронни съоръжения и оборудване, като:
• електронни системи за обработка на данни; 
• персонални компютри и микрокомпютри; 
• електронно управлявани машини и съоръжения, като машини за издаване на фактури, текстообработващи машини, сканиращи устройства, фотографски апарати, електронни печатни машини и други подобни; 
• електронно - изчислителни устройства за контрол и управление на производствени машини, процеси и промишлени съоръжения (ЦПУ, роботехника и други подобни);
• постоянно монтирани (вътрешни) информационни носители;
• електромедицински уреди и апарати
• електронни съоръжения за комуникация, като телекси, автоматични телефонни и телеграфни централи, устройства за радиорелейни връзки, радио и телевизионни съоръжения и оборудване, кабелни мрежи;
• алармени и пожароизвестителни системи, електронно - лъчеви панели, дисплеи за графично изображение
• климатични инсталации, но само когато са управлявани електронно и по специална договореност; 
• друго оборудване (устройства за непрекъснато електрозахранване и други подобни).
Застрахователят се задължава да обезщети преките имуществени загуби или вреди, върху застрахованото имущество, монтирано и намиращо се на адреса, упоменат в полицата, настъпили през срока на застраховката, вследствие на настъпването на непредвидими и внезапно проявили се застрахователни събития в резултат на: 
• липса на умения от страна на обслужващия персонал, несръчност, небрежност при условие, че увреждането може да се установи визуално без никакви приспособления или уреди
• злоумишлени действия на трети лица
външни, механично въздействащи сили (събития);
• имплозия или други щети вследствие на вакуум;
• вода или влага от всякакъв произход
• свличане или срутване на земни пластове или скална маса, замръзване, градушка, наводнение, падане на лавина, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, буря (силен вятър);
• пожар (с или без пламък), пряко попадение на мълния, експлозия, както и щетите от действието на вода, пяна или препарати при гасене на пожар, разрушаване и /или разчистване или други загуби, причинени от настъпването на изброените по¬-горе причини;
• прогаряне, дим, сажди и корозионни газове
• късо съединение, свръхнапрежение, индукция (намагнитизиране), непряко попадение на мълния
• кражба чрез взлом и др.
В повечето случаи по тази застраховка се прилага самоучастие от страна на застрахования.