Индустриални застрахователни брокери

Застраховка на домашно имущество

Същност на застраховката: Тази застраховка покрива щети  по недвижимо и движимо имущество собственост на застрахования и/или наето такова.
Покрити рискове: Част от покритите рискове по този застрахователен продукт могат да бъдат:
  • Пожар и последиците от гасенето му;
  • Буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие;
  • Авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и токов удар;
  • Земетресение;
  • Кражба чрез взлом и кражба с използване на техническо средство;
  • Вандализъм, вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия, грабаж
  • Чупене на стъкла и витрини;
  • Други
Важно:
  • Обичайно в общите условия по този застрахователен продукт се изисква декларация от страна на клиента, че имуществото, което биха искали да застраховат се обитава целогодишно.
  • Повечето застрахователни дружества предвиждат процентно самоучастие по тази застраховка, за което е желателно клиента да бъде изрично уведомен. Обичайно такова процент е предвиден по рисковете земетресение и кражба.