Индустриални застрахователни брокери

Авария на машини

Застраховката срущу Авария на машини има за обект всички монтирани и готови за пускане в експлоатация машини, машини демонтирани за почистване, приеустрояване или преместване на машините и се намират на адреса, указан в полицата.

Не се застраховат само машините в големите минни и електрически предприятия, парни котли, електромотори. По застраховката при специални клаузи могат да се включат в отговорност и загубите от прекъсване на производството.
Тази застраховка включва преките загуби от унищожаване или повреждане на застрахованото имущество, възникнали в резултат на:
• непредвидена повреда или дефект на машините, на механизмите на оборудването и на инструментите;
• грешки или невнимание на персонала на застрахования или на трети лица;
• скъсване на въжета, падане на застрахованите предмети и удар върху предметите;
• претоварване, прегъване, вибрации, заклещвания , изменение в налягането вътре в механизмите, действието на центробежни сили;
• хидравлични удари или недостатъчна здравина на котлите и апаратурата, работещи с помощта на пара или топлинна енергия;
• въздействия, предизвикани от електроенергията, претоварване на електромрежата, падане на напрежението и др. Покриват се и загуби в следствие на пожар предизвикан под въздействието на тези рискови ситуации, но само ако щетите са причинени на предмети в помещения, в които е възникнал пожарът;
• вятър, мраз и др.