Индустриални застрахователни брокери

Имуществено застраховане

Съгласно определение дадено в Кодекса за застраховане, предмет на застрахователния договор за имуществено застраховане може да бъде всяко право, което за застрахования е оценимо в пари.
В този смисъл имуществено застраховане обхваща застраховането на движимо и недвижимо имущество, но поради спецификата на автомобилното застраховане то бива описано в отделен раздел, но то също принадлежи към имущественото застраховане.
В най-общия случай, когато говорим за имуществено застраховане, предмет на обсъждане е застраховането на домашно имущество и стопански сгради и инвентар.
В този раздел можете да разгледате спецификите на някои от предлаганите на пазара имуществени застраховки.