Индустриални застрахователни брокери

Застраховка "Автокаско" с избираеми покрития

Обект на застраховане:Обектна застраховане по този продукт са моторни превозни средства, както и прикачените към тях устройства, например ремаркета. Обект на застраховане също са и някои ППС със специално предназначение, като например караваните.

Същност на застраховката: Застраховка „Автокаско“ предоставя застрахователно покритие при пълна или частична загуба на моторно превозно средство.

Покрити рискове: Част от покритите рискове по този застрахователен продукт могат да бъдат:

 • Пожар и/или експлозия, възникнал/и по време на престой на МПС;
 • Природни бедствия;
 • Пожар и/или експлозия, възникнал/и по време на движение на МПС;
 • Злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в механично, химично или друго въздействие върху застрахованото МПС;
 • Пълна загуба или частична щета на застрахованото МПС от друго пътно превозно средство, човек, животно или предмет, докато застрахованото МПС е било паркирано.
 • Кражба на цяло МПС
 • Грабеж на цяло МПС
 • Други рискове, посочени от застрахователното дружество.

Комбинацията от покрития по тази застраховка се определя от кандидата за застраховане

При различните застрахователни дружества

Изключени рискове по застраховка „Автокаско“:

Всяко застрахователно дружество определя различни рискове като изключени в своите общи условия. Такива са например щети причинени от или вследствие на:

 • грубо нарушаване на техническите и технологични правила за експлоатация на МПС
 • управление на МПС, спряно от движение
 • при управление на МПС от лице без правоспособност, от лице в нетрезво състояние;
 • при липса на МПС, което не е преминало годишен технически преглед
 • при липса на масло, замръзване на вода или охладителна течност;
 • когато МПС не е представено за контролен оглед, в случаите регламентирани в условията на застрахователното дружество
 • увреждане или унищожаване на гумите и/или джантите, освен ако не е изрично упоменато, че тези рискове се покриват от застрахователното дружество.
 • Други изключения, съобразно приетите общи условия на застрахователното дружество

Специфични особености:

Териториален обхват: Някои застрахователни дружества определят териториалната валидност на застраховка „Автокаско“ за Р. България , а други определят валидността на застраховката за Европейски съюз и държави от споразумението „Зелена карта“. Дружествата, които предлагат застраховката с валидност само за Р. България, обикновено допускат разширението на териториалния обхват след заплащане на допълнително премия.

Самоучастие - Някои застрахователни дружества при сключване на застраховка „Автокаско“ определят процент от размера на евентуалните щети, с който застрахования взема участие при изплащане на щети. участва при

Авансов бонус - За липса на щети авансово преди да започне да тече срока на застраховката, някои дружества предоставят отстъка в диапазон от 20 до 30% от базовата премия (цена на застраховката). Авансовият бонус следва да бъде възстановен само при завеждане на претенция за изплащане на застрахователно обезщетение в срока на действие на застраховката.

Важни моменти:

 • След всяка щета, застрахователната сума (стойността върху която е застраховано МПС) намалява с размера на изплатената щета, когато щетата e по Ваша вина или няма напълно доказана вина за настъпилото застрахователно събитие. След изплащането на обезщетение е желателно да се сключи допълнително споразумение към застраховката (добавък), с който застрахования доплаща до първоначалния размер на застрахователната сума. Целта е при последваща щета, застрахователя да изплаща пълно обезщетение, без да прилага намаление в п редвиденото обезщетение, поради вече изплатени обезщетение по предходни щети.
 • При сключване на застрахователния договор всички застрахователни дружества извършват оглед на МПС. В случай, че при сключване на застраховката автомобилът има щети, застрахователя заснема и ги описва в протокол за извършен оглед. В случай, че щетите бъдат отстранени, автомобилът следва да бъде предоставен за повторен оглед, с който се констатира, че има извършен ремонт.
 • Давността по една застраховка „Автокаско“ е три години. Тоест вие можете да получите предвидена за изплащане сума по застраховка до три години от нейното изтичане или най-общо казано имате отношения със застрахователното дружество във връзка със сключена застраховка до три години след нейното изтичане.