Индустриални застрахователни брокери

Гражданска отговорност на автомобилистите

Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е задължителна в България и условията по нея са определени в "КОДЕКСА за застраховането". Тя е задължителна за всяко лице, което: притежава МПС, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение; управлява МПС при влизане на територията на Република България, когато няма валидна за територията на страната застраховка. Контролът за наличието на сключен договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите се осъществява от органите на МВР. Тази застраховка покрива гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица, свързана с притежаването и /или използването на моторни превозни средства, за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди. Тя се отнася за случаите, при които застрахованият отговаря за причинените вреди. Застрахована е отговорността на водача, когато той виновно причини: неимуществени вреди (нарани или убие хора) и имуществени вреди (повреди или унищожи друго МПС и/или имущество) Застраховката е задължителна за всеки собственик на МПС, което е регистрирано в България и не е спряно от движение. „Гражданска отговорност” на автомобилистите следва да притежава и всяко лице, което управлява МПС при влизане в Република България, когато няма валидна за страната застраховка. „Гражданска отговорност” на автомобилистите е валидна за Република България и за всички държави от Европейския съюз при издаване на сертификат - "Зелена карта". Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите остава валидна при смяна на собствеността на МПС, като се издава безплатен добавък на името на новия собственик. Застраховката се сключва за срок от 1 година, като не е задължително да съвпада с календарната година 1 януари 31 декември. Премията се заплаща еднократно или разсрочено, съгласно избора на клиента. Ако със своето МПС причините вреди на трети лица, в 7-дневен срок сте длъжни да уведомите писмено застрахователя си по застраховка "Гражданска отговорност". Уведомяването се осъществява с подаване на Заявление (по образец) или с молба в свободен текст. Ако сте невинен при настъпване на ПТП, следва да потърсите отново в 7-дневен срок контакт с застрахователната компания на виновното лице. В този случай имате възможност да получите обезщетение за нанесените щети от застрахователната компания по застраховка "Гражданска отговорност" или от застрахователната компания по застраховка "Автокаско" в случай, че имате сключена такава.