Индустриални застрахователни брокери

Общо застраховане

Застраховане на риска от унищожаване, повреждане или погиване на движимо или недвижимо имущество.Част от общото застраховане са например застраховки за МПС, недвижими имущества. Към общото застраховани се числят и застраховането на отговорности, имуществени и неимуществени вреди (например застраховка "Гражданска отговорност на водачите на МПС).

Общото застраховане обединява всички видове застраховне различни от животозастраховане.Някои застрахователни дружества причисляват някои продукти, свързани с пот.крития по злополуки към животоастраховане.