Индустриални застрахователни брокери

Женитбена застраховка живот

Предмет на застраховката 

Застраховката се сключва върху живота и трудоспособността на здрави лица. Това означава, че Вие можете да сключите застраховка „живот”,  ако сте на възраст над 14 години и сте в добро здравословно състояние. Застраховката се сключва в полза на дете до 13 г.
 

Срок на застраховката

Срокът на застраховката е от 5 до 18 години  и се определя в зависимост от възрастта на детето, в чиято полза се сключва застраховката.
 

Застрахователна сума

Застрахователната сума се определя от Договорителя в зависимост от неговото желание. Възможни са няколко варианта:
  • при навършване 18-годишна възраст на ползващото лице – може да се изплати еднократно, вкл. и натрупаната за периода лихва;
  • при навършване 18-годишна възраст на ползващото лице – може да се изплати на стипендии с включена в тях натрупаната за периода лихва  – „Капитал за образование”;
  • при сключване на граждански брак, но не по-късно от навършване на 25-годишна възраст на ползващото лице, вкл. и натрупаната за периода лихва. В този случай застрахователната сума се увеличава годишно.
При смърт на застрахования през срока на застраховката, на ползващото лице се изплаща половината от застрахователната сума, като застраховката се освобождава от премии, т.е. не се дължат месечни вноски по застраховката и ползващото лице получава пълния размер на застрахователната сума в края на срока на застраховката.
 

Покрити рискове

  1. Смърт на застрахования;
  2. Трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука;
 
При трайна загуба на трудоспособност на застрахования, в резултат на злополука, настъпила през срока на застраховката, на застрахования се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента на загубената трудоспособност.
Ако процентът на загубена трудоспособност е над 30% застраховката се освобождава от премии до изтичането й,  след което се изплаща пълния размер на застрахователната сума.
 
Към застраховката могат да бъдат добавени някои допълнителни риска:
  • Смърт от злополука – при настъпване на смърт от злополука на ползващото лице се изплаща освен пълния размер на застрахователната сума и единичния или двойния /както е избрано/ й размер.
  • Временна загуба на трудоспособност от злополука /болнични/;
  • Разходи за лекарствени средства и консумативи;
  • Разходи за болничен престой.
 

Застрахователна премия

Размерът на премиите се определя в лева , EUR или USD при сключване на застраховката в зависимост от възрастта на застрахованото лице, застрахователната сума и от срока на застраховката.
Премията се плаща еднократно или на вноски през срока на застраховката.
 

Ползи от застраховката

1. Финансово стабилен и сигурен начин за спестяван на средства за Вашето дете;
2. Застрахователно покритие за Вас, като сключващ застраховката;
3. Финансова обезпеченост за Вашето дете, в случай на нежелани събития.
 
Даденото описание на застраховката е най-общо и дава основна представа за същината на застраховката.
Посочените възрастови ограничения и срокове по застраховката са различни в зависимост от изискванията на застрахователната компания, която ще изберете.