Индустриални застрахователни брокери

Спестовни застраховски живот

Предмет на застраховката

Застраховката се сключва върху живота и трудоспособността на здрави лица. Тоест в случай, че сте в добро здравословно състояние, можете да сключите застраховка върху своя живот в полза на посочено от Вас лице.
 

Срок на застраховката

Срокът на застраховката се избира от Договорителя. Може да бъде от 5 до 30 години.
 

Застрахователна сума

Застрахователната сума се определя от Договорителя в зависимост от неговото желание.
 

Покрити рискове

1. Смърт
При смърт се изплаща пълния размер на избраната застрахователна сума и натрупанатата към датата на събитието доходност.
При преживяване срока на застраховката, застрахователната сума се изплаща на застрахования или на ползващите лица при доживяване срока на застраховката.
При доживяване срока на застраховката, застрахованият може да избере да получи застрахователната сума разсрочено под формата на месечна рента за определен период от време.
 
2. Трайна загуба на трудоспособност

При трайна загуба на трудоспособност на застрахования в резултат на злополука, настъпила през срока на застраховката, на застрахования се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента на загубената трудоспособност.

Ако процентът на загубена трудоспособност е над 30% застраховката се освобождава от премии до изтичането й,  след което се изплаща пълния размер на застрахователната сума.
Към застраховката могат да бъдат добавени някои допълнителни риска:
 
3. Злополука:
- Смърт от злополука – при настъпване на смърт от злополука на ползващото лице се изплаща освен пълния размер на застрахователната сума и единичния или двойния /както е избрано/ й размер.
- Временна загуба на трудоспособност от злополука /болнични/;
- Разходи за лекарствени средства и консумативи;
- Разходи за болничен престой
 
3. Тежки заболявания
Застрахователните дружества определят някои тежки заболявания, при настъпването на които изплащат еднократно процент от определената застрахователна сума, като пълният размер на застрахователната сума остава непроменен.
Някои от тежките заболявания са: слепота, кома, миокарден инфаркт, бъбречна недостатъчност, животозастрашаващ злокачествен тумор, загуба на слуха, загуба на говора, трансплантация на основни органи, парализа, мозъчен инсулт и др.
 

Застрахователна премия

Застрахователната премия по застраховката може да бъде платена еднократно за целия период или на вноски за целия период.
 
Посоченият пример дава информация за условията на едно застрахователно дружество, които могат да бъдат различни за друга застрахователна компания. Целта на посочения пример е условно да Ви даде представа за продукта.
 

Ползи от застраховката

1. Финансово стабилен и сигурен начин за спестяване на средства.
2. Застрахователно покритие за Вас, като сключващ застраховката.
 
Даденото описание на застраховката е най-общо и дава основна представа за същината на застраховката.
Посочените възрастови ограничения и срокове по застраховката са различни в зависимост от изискванията на застрахователната компания, която ще изберете.