Индустриални застрахователни брокери

Рискова застраховка живот

Предмет на застраховката

Застраховка в случай на смърт, срещу събития свързани с живота, телесната цялост и здравето на застрахования или на трето лице. Застраховката може да бъде:
  • Индивидуална – сключва се върху живота на едно лице. Застраховката се сключва върху собствения живот или върху живота на трето лице. Застраховат се лица до 65 годишна възраст;
  • Групова – застраховате се групи лица;
  • Взаимна (сключва се върху два или повече свързани живота – съпрузи, лица в родствена връзка или  съдружници).

Срок на застраховката

При индивидуалните застраховки срока по застраховката е от 1 до 20 години
При груповите застраховки срокът е 1 година.
 

Покрити рискове

 Смърт на застрахования;
  1. Смърт от застрахователна злополука;
  2. Трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука;
  3. Временна загуба на трудоспособност от злополука /болнични/;
  4. Временна загуба на трудоспособност от заболяване
 

Застрахователна премия (сумата, която плащате за застраховката)

Застрахователната премия по индивидуални застраховки зависи от възрастта на застрахования от застрахователната сума, от срока на застраховката и от професията на застрахования.
По груповите застраховки размерът на премията зависи от размерът на застрахователната сума и от професията на всяко застраховано лице.
Премията по застраховката се изплаща еднократно за целия период на застраховката или разсрочено на годишни или месечни вноски.
 

Важна информация

  • При индивидуалните застраховки заявлението се съпровожда от декларация за здравословното състояние на лицето върху чийто живот се сключва застраховката.
  • При смърт на застрахования, застрахователната сума се изплащат на посочените в полицата ползващи лица.
  • Застраховка може да бъде за сметка на работодател или на застрахования.

Ползи от застраховката

 

Застрахователно покритие за Вас, като сключващ застраховката;
Даденото описание на застраховката е най-общо и дава основна представа за същината на застраховката.
Посочените възрастови ограничения и срокове по застраховката са различни в зависимост от изискванията на застрахователната компания, която ще изберете.