Индустриални застрахователни брокери

Рентна застраховка живот

Предмет на застраховката

Застраховката се сключва върху живота и трудоспособността на здрави лица на възраст от 16 до 69 навършени години. По тази застраховка се определя период на отсрочване, или срок през който Дотоворителя внася премии по застраховката. След този срок събраната сума се изплаща на застрахования под формата на месечна рента.

При сключване на застраховката може да бъде посочено ползващо лице в чиято полза да бъде издадена застраховката на в случай на смърт на застрахования.

Срок на застраховката

Срокът на застраховката се определя в зависимост от възрастта на застрахования, като при изтичане периода на отсрочване застрахования не трябва да надхвърля 70 години.

Срокът на плащане на разсрочени преди съвпада с периодът на отсрочване и се избила от Договорителя. Срокът може да бъде от 1 до 30 години при условие, че са спазени възрастовите изисквания по застраховката.

Месечната рента започва да се изплаща след края на периода на отсрочване и срокът за получаване на рента може да варира от 1 до 20 години или пожизнено.

Месечна рента

Месечната рента се определя ат Договорителя в лева, евро или щатски долари. Месечната рента се изплаща по условията на застрахователния договор лично на застрахования до изтичане на определения срок при условие че е жив.

Покрити рискове

 1. Смърт на застрахования;

  При смърт на Застрахования през периода на отсрочване на ползващите лица се връщат платените по застраховката основни премии и застраховката се прекратява.

  В зависимост от желанието на Договорителя рентата застраховка може да бъде сключена с или без наследяване при смърт на застрахования през срока за получаване на рента.

  • Без наследяване – при смърт на застрахования през срока на получаване за рента, се изплаща месечна рента за месеца на смъртта и плащането на рентата и застраховката се прекратяват;
  • С наследяване  - при смърт на застрахования през срока на получаване на рентата, на ползващите лица се изплаща резерва по застраховката към датата на смъртта, плащането на рентата и застраховката се прекратяват.
 2. Трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука;

  При трайна загуба на трудоспособност на застрахования в резултат на злополука, настъпила през срока на застраховката на застрахования се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента на загубената трудоспособност.

  Ако процентът на загубена трудоспособност е над 30% застраховката се освобождава от премии до изтичането й,  след което се изплаща пълния размер на застрахователната сума.

  Към застраховката могат да бъдат добавени някои допълнителни риска:

 1. Злополука:
  • Смърт от злополука – при настъпване на смърт от злополука на ползващото лице се изплаща освен пълния размер на застрахователната сума и единичния или двойния /както е избрано/ й размер.
  • Трайна загуба на трудоспособност от злополука;
  • Временна загуба на трудоспособност от злополука /болнични/;
  • Разходи за лекарствени средства и консумативи;
  • Разходи за болничен престой.
 1. Трудова злополука

 

Застрахователна премия

Размерът на премиите се определя в лева , EUR или USD при сключване на застраховката в зависимост от възрастта на застрахованото лице, от периода на отсрочване, от срока на получаване на месечната рента, от размера на месечната рента и от избора на наследяване на месечната рента.


Посоченият пример дава информация за условията на едно застрахователно дружество, които могат да бъдат различни за друга застрахователна компания. Целта на посочения пример е условно да Ви даде представа за продукта.

Ползи от застраховката

1.    Финансово стабилен и сигурен за бъдещ период

2.    Застрахователно покритие за Вас, като сключващ застраховката;

 

Даденото описание на застраховката е най-общо и дава основна представа за същината на застраховката.
Посочените възрастови ограничения и срокове по застраховката са различни в зависимост от изискванията на застрахователната компания, която ще изберете.