Индустриални застрахователни брокери

Детска застраховка живот

Предмет на застраховката

Застраховката се сключва върху живота и трудоспособността на лица в добро здравословно състояние на възраст до 13 години.

Договорител по застраховката е лице над 18 години, което внася премиите по застраховката. При смърт на договорителя плащането на премиите трябва да се продължи от друго лице.

Срок на застраховката

Срокът на застраховката е от 5 до 18 години и се определя в зависимост от възрастта на застрахованото дете, така че при изтичане на застраховката детето да бъде на 18 години.

Застрахователна сума

Застрахователната сума се определя от Договорителя в зависимост от неговото желание.

Покрити рискове

  1. Смърт на застрахованото дете, при което има възможни няколко варианта:

- При преживяване срока на застраховката – застрахователната сума се изплаща на застрахованото дете;

- При смърт – на Договорителя се изплаяща се изплаща застрахователната сума при условие, че към датата на смъртта застрахованото дете е навършило 14 години. При условие, че застрахованото дете не е навършило 14 години се връщат платените основни премии по застраховката.

  1. Трайна загуба на трудоспособност

При трайна загуба на трудоспособност на застрахования в резултат на злополука, настъпила през срока на застраховката на застрахования се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента на загубената трудоспособност.

Ако процентът на загубена трудоспособност е над 30% застраховката се освобождава от премии до изтичането й,  след което се изплаща пълния размер на застрахователната .

Към застраховката могат да бъдат добавени някои допълнителни риска:

  1. Смърт на Договорителя

При смърт на договорителя настъпила през срока на застрахаовата, застраховката се освобождава от плащането на премии, като остава в сила за пълния размер на застрахователната сума и всички покрити рискове (само при условие, че е сключено допълнително този риск по застраховката не се изисква друг договорител).

  1. Зллополука
  • Временна загуба на трудоспособност от злополука /болнични/;
  • Разходи за лекарствени средства и консумативи;
  • Разходи за болничен престой.

Застрахователна премия

Размерът на премиите се определя в лева , EUR или USD при сключване на застраховката в зависимост от възрастта на застрахованото дете и от застрахователната сума.

Премията се плаща еднократно или на вноски през срока на застраховката.

Ползи от застраховката

1. Финансово стабилен и сигурен начин за спестяван на средства;

2. Застрахователно покритие за Вас, като сключващ застраховката;

 

Даденото описание на застраховката е най-общо и дава основна представа за същината на застраховката.
Посочените възрастови ограничения и срокове по застраховката са различни в зависимост от изискванията на застрахователната компания, която ще изберете.