Индустриални застрахователни брокери

Лично застраховане

Личното застраховане представлява застраховане на риска от настъпването на различни събития свързани с живота, здравето или телесната цялост на Застрахования. Личното застраховане включва застраховките "Живот". Този вид застраховане и изцяло доброволно.

Личното застраховане се отличава по множество фактори от общото застраховане. Едно от тях е,че при личното застраховане е на лице дългосроичност на сключените договори - 10, 15, 30 години.

Друга особеност на личното застраховане е възможността да бъдат сключени множество договори с едно и също покритие за разлика от правилата при общото застрахован, при което се прилага солидарност на отговорността при наличието на двама и повече застрахователи.