Индустриални застрахователни брокери

ЗД"БУЛ ИНС"АД


ЗД БУЛ ИНС АД, ЛИДЕРЪТ В АВТОМОБИЛНОТО ЗАСТРАХОВАНE, Е:

 
 • общозастрахователно дружество, учредено на 31 август 1995 г.;
 • лицензиран застраховател от 16 юли 1998 г.;
 • с положителен финансов резултат през годините;
 • с кредитен рейтинг (IBBB);
 • с гарантирана презастрахователна програма, осъществена чрез договори с утвърдени и
     водещи международни презастрахователни компании;
 • с утвърдени лидерски позиции на българския застрахователен пазар:
               -    безспорна първа позиция по застраховка „Автокаско”;
               -    четвърто място през последните години по реализирани брутни премийни приходи от
                    застрахователна дейност;
 • доказан коректен и сигурен партньор с модерна концепция за разширяване и
     разнообразяване на застрахователните продукти;

ПРЕДПОЧИТАН ЗАСТРАХОВАТЕЛ ЗАРАДИ:

 • ефективната си безкасова технология за бързо ликвидиране на щети и изплащане нa обезщетения при настъпване на застрахователно събитие;
 • модерната организация за ликвидиране на щетите, осъществена съвместно с технически център „Тандер”. (На едно място са ликвидационна служба, сервиз и салон за клиенти. Събирането заедно на застраховател, приемчик на сервиза и клиент повишава качеството на обслужването и предотвратява евентуални недоразумения между страните);
 • внедрената нова базирана система за ликвидация на щети на МПС, която е без аналог на българския застрахователен пазар дава големи възможности за подобряване на бързината и качеството на обслужването. 

   

 • УЧАСТИЯ НА ЗД БУЛ ИНС АД

 • Асоциация на българските застрахователи
 • Национално бюро на българските автомобилни застрахователи
 • Български национален застрахователен ядрен пул за застраховане на АЕЦ “Козлодуй” по
      "Обща гражданска отговорност, покриваща отговорността от ядрена вреда”

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО


Едностепенна структура на управление

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
                  
 • ПЕТРОЗАР ПЕТКОВ - Председател и Изпълнителен директор
 • ДОЦ. СТОЯН ПРОДАНОВ - Заместник- председател и Изпълнителен директор
 • ВАНЯ МАЛЧЕВА - Член на съвета на директорите
 • ЕВГЕНИЯ ТАСОВА - Член на съвета на директорите


ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ, КОИТО ДРУЖЕСТВОТО ПРЕДЛАГА:

 • Застраховка на МПС, без релсови превозни средства - Автокаско;
 • Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на МПС”;
 • Застраховка „Разни финансови загуби”;
 • Застраховка „Щети на имущество”;
 • Застраховка на товари по време на превоз - Карго;
 • Застраховка „Помощ при пътуване с осигурен асистанс”;
 • Застраховка „Злополука”;
 • Застраховка „Задължителната Медицинска Застраховка за чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната“;
 • Застраховка „Обща гражданска отговорност”;
 • Застраховки „Земеделски култури”
 • Застраховка „Пожар и природни бедствия”;
 • Застраховка „Кредити”;
 • Застраховка „Заболяване”
 • Застраховка „Плавателни съдове – всяка щета или загуба, нанесена на плавателни съдове”
 • Застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове” 
 • Застраховка "Летателни апарати"
 • Застраховка „Отговорност на автомобилният превозвач, извършващ превози на пътници и товари”

КЛОНОВА МРЕЖА НА ЗД БУЛ ИНС АД

ДЕЙНОСТТА НА ЗД БУЛ ИНС АД СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ:
 • Централно управление,
 • пет клона на дружеството в София,
 • регионални клонове в Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе, Велико Търново, Сливен, Кърджали, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Стара Загора, Смолян, Ловеч, Габрово, Търговище, Враца, Добрич, Шумен, Разград, Видин, Силистра, Монтана, Дупница, Перник, Ямбол, Ботевград, Велинград.

ВСИЧКИ ОФИСИ СА СВЪРЗАНИ ПОМЕЖДУ СИ ПОСРЕДСТВОМ ОПТИЧНА ВРЪЗКА В РЕАЛНО ВРЕМЕ. В ТЯХ РАБОТЯТ НАД 314 ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ СЛУЖИТЕЛИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ДИРЕКЦИИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НАПРАВЛЕНИЯ.

ДРУЖЕСТВОТО Е ИЗГРАДИЛО ШИРОКА МРЕЖА ОТ НАД 528 ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ АГЕНТИ И 205 ЛИЦЕНЗИРАНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ БРОКЕРИ, КОИТО РАБОТЯТ ПО ДОГОВОРИ С БУЛ ИНС.АДРЕСИ
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ


СОФИЯ - 1000, ул. “Лавеле” 19,
тел: (02) 935 98 88; (02) 935 98 70  факс: (02) 980 49 92
e-mail: headoffice@bulins.com

СОФИЯ - 1407, бул. “Джеймс Баучер” 87, 
тел: (02) 968 19 70, 968 19 71; факс: (02) 91 981 111

НАШЕТО КРЕДО

Застрахователната политика на дружеството е ориентирана към компетентно определяне и управление на риска, цялостно консултиране на клиента относно правилния избор на застрахователно покритие, превантивна дейност с цел намаляване вероятността за настъпване на застрахователно събитие, перфектност в извършване на ликвидация при настъпили щети и не на последно място - непрекъснато подобряване обслужването на клиентите.

Дружеството посреща предизвикателствата на Европейския застрахователен пазар и продължава да усъвършенства своята дейност в условията на силна конкуренция.

Успешното развитие на застрахователната дейност на ЗД БУЛ ИНС АД през годините, правилно ориентираната пазарна политика и непрестанните усилия за повишаване качеството на застрахователните услуги дават увереност да се прогнозира, че и през следващите години дружеството ще бъде един от водещите и предпочитани застрахователи на българския пазар.

И ЗАНАПРЕД КЛИЕНТЪТ ВИНАГИ ЩЕ ОСТАНЕ ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ ЗА БУЛ ИНС!