Индустриални застрахователни брокери

ЗАД "ОЗК Застраховане"

ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД

е основано на 27.12.1996 г. и е сред първите лицензирани за общо застраховане дружества – с Протокол № 9 от 15.06.1998 г.

Собственият капитал на компанията е 7 066 678лв. и съответства на изиcкванията за минимален капитал на упражняваща общо застраховане компания.

Акционери:
Дял от капитала в %:
“ЕЛ ЕМ ИМПЕКС” ЕООД
65,7278
“Топлофикация София” АД
9,3245
“Общинска банка” АД
4,7976
"Топлофикация Бургас" ЕАД
3,5503
"Топлофикация Плевен" ЕАД
3,5503
"Мина Станянци" АД
3,5503
"Коинвест" ЕООД
4,5122
Александър Петров Личев
4,9872

Компанията има широка продуктова база:

От 1999 година ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД започна да изгражда структура на територията на страната - представителства в областните градове и офиси в други населени места.

Днес ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД разполага с над 50 удобни офиса в 41 населени места.

В основата на дейността на ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД е залегнала амбицията за най-добро обслужване на клиентите. Това предполага не просто сключване на застраховки, а консултиране за най-подходящата комбинация от покрития, която клиентът трябва да получи, и същевременно е гаранция за компетентно и експедитивно отстраняване на вредите при възникнали щети.

ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД членува в браншовата организация – Асоциация на българските застрахователи – АБЗ, от 1997 година.

Дейността на дружеството и неговата платежоспособност е напълно гарантирана с презастрахователни договори на българския и международния пазар.