Индустриални застрахователни брокери

Партньорски организации

Дружеството работи с организации и експерти в различни области. Предоставянето на качествени консултантски услуги изисква познания в множество области. В тази връзка ние работим и ще продължим да създаваме партньорски отношения с дружества като:
  • фирма "Контролтест" ООД - инженерна дейност - www.controltest.eu
  • фирма "Интертек ВА" ЕООД - сертификация - www.intertek-academy.bg
  • фирма "САФ България" ЕООД - консултантски услуги, обслужване на чужди граждани - www.saf.bg  
  • фондация "ЗА БЪЛГАРИЯ"  - www.foundationforbulgaria.org
  • Лицензирани вещи лица 
Голяма част от сключените застрахователни договори предимно касаещи големи рискове предполагат познаването на целия производствен процес.
Изградените контакти с тези дружества дава предимство на всички наши клиенти, тъй като с тяхна помощ биват изяснени всички рискове, които застрахователя следва да оцени.
Със съдействието на тези организации ние постигаме възможно най-добър резултат за всички страни по сключваните застрахователни договори - клиент, застраховащ и застраховател.
В същото време всички наши клиенти ползват преференции за услугите предоставени от нашите партньори.
В областта на индустриалното застраховане от изключителна важност са:
  • точността и прецизната оценка на риска;
  • професионалното познаване на застрахованата продукция, дейност или имущество;
  • намаляване на риска, респективно тарифите за застраховане на база на извършени мероприятия, целящи оптимизация на риска.
Нашит екип вярва, че това е най-правилния подход за работа, който гарантира високо качество на предлаганите услуги и подсигурява висока степен на сигурност за потребителя.