Индустриални застрахователни брокери

Оценка от лицензиран оценител

Застрахователните дружества определят размера на обезщетението по сключени договори съгласно вътрешните правила да всяко дружество (които са публична информация) и съгласно условията на сключената застраховка.
В някои случаи оценката на вещите лица, които оценяват настъпилите щети (имуществени или други) не съответства с направените разходи от страна на застрахования. 
В такива случаи съгласно условията по всеки застрахователен договор застрахования има право да привлече лицензиран оценител, който да направи своя оценка и да оспори предвидения за изплащане размер на обезщетението.
Като застрахователен посредник и с цел да гарантираме интересите на нашите клиенти ние имаме сключени договори с експерти в различно области, чиито услуги ползваме в посочените по-гори ситуации.
Такива експерти са:
  • контрол на качеството при съоръжение с повишена опасност;
  • вещи лица - автомобилно застраховане;
  • лицензирани оценители в областта на строителството.
За всички клиенти със сключени застрахователни договори при нас услугите на посочените по-горе експерти се предоставят на преференциални за брокера цени, сравними с пазарните при пълна прозрачност.