Индустриални застрахователни брокери

Обслужване при щети

Задължение на всеки застрахователен брокер или застрахователен агент е да може да предостави съдействие и да консултира застрохованите с негово посредничество клиенти. Тази услуга не се заплаща ! В какво се изразява консултирането: 
  • предоставяне на пълна информация за процедурата и действията на застрахования, които той следва да предприеме при настъпване на застрахователно събитие;
  • Предоставената информация следва да е на достъпен за разбиране език (без  тежка професионална терминология);
  • Информацията следва де е предоставена по подходящ начин - писмено, устно или в електронен вариант;
  • При реализирана щета застрахователния посредник трябва да подсигури свой служител, който да даде нужната информация по телефона на клиента и да му помогне с коквото е необходимо съобразно ситуацията. 
Всеки застрахователен последник е длъжен, съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховане да разполага с Договор за възлагане на обслужване от страна на клиента към конкретен брокер или агент, с който именно горепосочените интереси на клиента се защитават.
 
Завеждането на щети от представител на брокер или агент следва да се случва при следните усливия:
  • от служител на посредника, който е преминал през обучение в областта на застраховането;
  • има сключен трудов договор с посредника;
  • има нотариално заверено пълномощно да представлява клиента пред застрахователните дружества във връзка със завеждането на претенции за обезщетение.
В случай, че служител на посредника е упълномощен за горното, той има право да договаря с клиента възнаграждение за тази услуга, тъй като подобна услуга е извън задълженията му по закон. 
 
 
Важно е да знаете:
 

Кодекс за застраховане - Чл.153, ал.4 "При осъществяване на дейността си застрахователният брокер извършва пълен анализ на застрахователните рискове, на предложенията за застрахователно или презастрахователно покритие, предоставя консултантски услуги, от името и по възлагане на потребител на застрахователни услуги договаря условията или сключва застрахователния или презастрахователния договор, следи сроковете за подновяване на договорите и съдейства на потребителя на застрахователни услуги при уреждането на претенциите при настъпване на застрахователно събитие."