Индустриални застрахователни брокери

Условия за ползване

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта на „Индустриални застрахователни брокери” EООД. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и „Индустриални застрахователни брокери” EООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и „Индустриални застрахователни брокери” EООД. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтовете на „Индустриални застрахователни брокери” EООД.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайтовете, наричани занапред в този документ и само "сайта", единствено за лични/нетърговски цели.
 
1. Общи положения
„Индустриални застрахователни брокери” EООД e дружество, предлагащо услуги в областта на застраховането. „Индустриални застрахователни брокери” EООД е регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК № 201356764, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.”Бузлуджа” №53 А, ет.3
Като лицензиран застрахователен брокер, с лиценз № 312-3Б „Индустриални застрахователни брокери” EООД е регистрирана като оператор на лични данни съгласно изискванията на Комисията за финансов надзор. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Индустриални застрахователни брокери” EООД и всяко лице (юридическо или физическо), което посещава интернет страниците на „Индустриални застрахователни брокери” EООД, във връзка с ползване на информация и услуги, предоставяни чрез интернет страницата, собственост на „Индустриални застрахователни брокери” EООД
 
2. Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайтовете на „Индустриални застрахователни брокери” EООД.
"УСЛУГА/и" на сайта включват
- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
- получаване на email – бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта.
"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което „Индустриални застрахователни брокери” EООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.
"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
"ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ" - предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.
 
3. Условия за обслужване
С преминаването през който и да е линк (хипервръзка) на страницата, потребителят декларира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите общи условия. Общите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите. При използване на услугите потребителят се задължава да спазва настоящите общи условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите общи условия.
 
4. Авторски права
Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
Позоваването на съдържание от сайта задължително с хиперлинк към оригиналното.
 
5. Конфиденциалност
„Индустриални застрахователни брокери” EООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.
„Индустриални застрахователни брокери” EООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
„Индустриални застрахователни брокери” EООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).
С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „Индустриални застрахователни брокери” EООД на следния адрес или e-mail за контакти: office@iib.bg.
Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, общите условия за ползване на сайтовете.
 
6. Ограничаване на отговорността
„Индустриални застрахователни брокери” EООД прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. „Индустриални застрахователни брокери” EООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „Индустриални застрахователни брокери” EООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
„Индустриални застрахователни брокери” EООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
„Индустриални застрахователни брокери” EООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
„Индустриални застрахователни брокери” EООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 
7. Промени
„Индустриални застрахователни брокери” EООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.
Настоящите изменения в Общи условия са приети с решение на управителя на „Индустриални застрахователни брокери” EООД и влизат в сила считано от 01.05.2014 г.
 
 
Май 2014 г.