Индустриални застрахователни брокери

Застрахователен речник - Ж

Животозастраховане – вид лично застраховане. По сключените застраховки „Живот”, застрахователите изплащат договорените застрахователни суми при настъпване на събитията, които засягат съществуването на хората (смърт, загуба на трудоспособност, встъпване в брак, постъпване в университет и др.), а така също и при изтичане срока на застраховката.