Индустриални застрахователни брокери

Застрахователен речник - В

Вандализъм – умишлено разрушаване или повреждане на застраховано имущество.
 
Вдовишка рента – застраховката е за две лица, от което едното непременно е съпруг, а другото непременно съпруга. Ако съпругът умре през първата, втората и т.н. години от сключване на застраховката, съпругата получава от края на годината, през която е настъпила смъртта, доживотна рента в размер определен в застрахователния договор. При вдовишката рента не се взема предвид възможността за разтрогване на брака или за повторно омъжване на вдовицата.
 
Вещи лица – специалисти в конкретна област (лекар, счетоводител, агроном, инженер, архитект, ветеринарен лекар, авариен комисар, сюрвейър, аджастър, андеррайдър и др.), които участват при определяне размера на загубите. При недоволство на една от страните по решавания въпрос вещо лице може да бъде отзовано и заменено с друго или се привлече в решаване на въпроса трето вещо лице.
 
Вреда – свободно понятие за означаване на цялата съвкупност от отрицателни явления,  т.е. неблагоприятните имуществени и неимуществени последици от реализиране на риска. Отразява разликата в имотното състояние на субекта преди и след настъпване на случайно щетоносно събитие.
 
Временна загуба на работоспособност - временно намалена или частично изгубена способност за извършване на обичайни действия и занятия от Застрахования.
 
Временна инвалидност – пълна или частична продължителност на загубена трудоспособност, предизвикана от патологически нарушения на организма, вследствие на болест, или друга причина. Временната инвалидност се установява за определен срок в зависимост от определена група на инвалидност – I, II, III група на инвалидност. След този срок, в резултат на лечение, а така също под влияние на социални фактори нарушената трудоспособност може да се възстанови.
 
Временна нетрудоспособност – неспособността на човек да изпълнява успешно определена работа, през определен период от време, вследствие на трудова злополука, общо заболяване, професионално заболяване, битов травматизъм и др.
 
Връщане на застрахователна премия – връщане на премия, когато застрахователния договор престава да бъде в сила преди изтичането на застрахователния период, поради отпадане на застрахователния интерес, но винаги по вина на застрахователя. Освен това връщане на застрахователна премия може да има и при продажба на застрахования обект, при двойно застраховане, при промяна в рисковата ситуация, при намаляване на застрахователната сума и пр. Надвнесени премии също се връщат. При застраховките „Живот” се връщат предплатените премии. Връщане на застрахователна премия може да се уговори при някои застраховки, по които няма реализиран застрахователен случай през течение на срока на застраховката.
 
Всички рискове – застрахователни условия, съгласно които застрахователят покрива вреди, настъпили в резултат на всякакъв риск. Това условие на се свързва и не покрива всяка и всички вреди, а покрива само рисковете. Рискът като неблагоприятно събитие невинаги е неизбежен. Така например при карго застраховането при условието всички рискове, от отговорност по застраховката са изключени загубите, възникнали в резултат от естествените свойства на стоките. При застраховка на плавателни съдове по условието всички рискове се включва едно по-широко покритие в сравнение с други условия, които се явяват ограничени.
 
Възстановяване на застраховка – възстановяване отново в сила на застрахователен договор. Прилага се при застраховки „Живот”, които поради различни причини са унищожени или трансформирани в застраховки за намалена застрахователна сума. Възстановяване на застраховката може да стане при старите условия, или намаляване на размера на застрахователната сума. В този случай е налице нова застраховка.