Индустриални застрахователни брокери

Застрахователен речник - У

Увеличаване на риска – промените, които настъпват в рисковете, включени в отговорност по дадена застраховка, през нейното времетраене. Тези промени се дължат на измененията в икономиката. Има и други фактори, обслужващи промените в риска, които не могат да се предвидят при включване на даден обект в застрахованата съвкупност. Това задължава застрахователните дружества непрекъсната да следят развитието на риска.