Индустриални застрахователни брокери

Застрахователен речник - Ц

 
Цедент – преотстъпване, прехвърляне на дадено вземане. Застраховател, който осъществява вторично разпределение на риска, т.е. прехвърляне част от поетата отговорност по дадена застраховка на презастрахователя.
 
Целеви разноски – разноските, направени за предотвратяване на опасност от повреда или намаляване на повреда на стоки, които са напълно съответни на повредата, която би трябвало да се предотврати или ограничи чрез предприемане на действията, за които са направени разноските.
 
Цесия – процес на прехвърляне на част от отговорността по сключен договор на презастрахователя. Цесия се нарича още „отстъпване на риск”.