Индустриални застрахователни брокери

Застрахователен речник - Т

 
Тарифа – таблица, по която се определят застрахователните премии. Най-често в тарифите размерът на бруто премията се дава относително на 100 или 1000 лв. от застрахователната сума. Възможен е и друг начин на определяне на премията, съобразно някои признаци на застрахования обект. Тарифата се разпределя на групи, подгрупи, зони и т.н. Тя може да се дефинира с големи подробности, но това обикновено не се прави с цел по-лесното й прилагане в застрахователната практика.
 
Тежест при естествено натрупване на сняг или лед – събаряне, срутване, деформиране на сгради, огради и други съоръжения и инсталации, причинени от тежестта на снега / леда, независимо дали се касае за обилен валеж за кратко време или за навяване от вятър.
 
Товародател – физическо или юридическо лице, което е сключило договор за превоз с Превозвача, който е Застрахован по договор за застраховка „Отговорност на превозвача”, сключен със Застрахователя.
 
Тотална загуба – при тотална загуба застрахованият обект се унищожава напълно. Застрахователят плаща пълният размер на застрахователната сума.
 
Трето ползващо се лице - лице, различно от Застрахования посочено от Застраховащия или Застрахования в Застрахователния договор, като имащо право да получи пълния размер или част от застрахователното обезщетение.
 
Трудова злополука - е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило неработоспособност или смърт.
 
Тръбопроводна вода - теч от водопроводни, канализационни или отоплителни инсталации и свързаните с тях съоръжения и уреди (вкл. за климатизация, соларно отопление и пожарогасене).