Индустриални застрахователни брокери

Застрахователен речник - Щ

Щета – понятие, което в застраховането има няколко значения: подлежащо за плащане застрахователно обезщетение, вследствие настъпване на застрахователния случай; факт, че е настъпил застрахователния случай и е причинил щети и пр.