Индустриални застрахователни брокери

Застрахователен речник - С

 
Самоучастие- поемане от застрахования на част от отговорността при настъпване на
застрахователно събитие. Самоучастието може да бъде безусловно и условно.
 
Свличане или срутване на земни пластове – откъсване и бавно движение от геоложки характер на земни маси по склонове, както и откоси, които се откъсват и движат под действието на тежестта си и на повърхностнотечащи или подпочвени води (свличане) или внезапно, бързо и еднократно падане на големи земни или скални маси от планински масиви или брегове вследствие дълбоко изветряване на скалите, отслабване на вътрешните им връзки и дълбоко напукване (срутване).
 
Специални условия – Допълнителни към Общите условия клаузи, изработени и приети от Застрахователя, които имат за цел да уредят специфични клаузи по отделен вид застраховка.
 
Сертификат – документ, който издава застрахователят, за да се потвърди, че поема задължението да изплати причинени вреди от притежателя на сертификата, т.е. всички вреди, за които носи гражданска отговорност по дадена застраховка.
 
Стихийно бедствие – внезапно възникваща локална екологическа ситуация, притежаваща вредностно въздействие. Стихийното бедствие съчетава три фактора: екстремно географско събитие (катастрофално); въздействие върху повърхността на земята (фактор поражение); невъзможност на населението и на всички обществени структури да се противопоставят на въздействието му (уязвимост). От гледна точка на застраховането, стихийните бедствия са застраховаем риск. Но преплитането на природните и техническите стихийни бедствия налага рискът да бъде задълбочено оценяван.
 
Стойност на застраховката – действителната стойност на застрахованото имущество. Служи за база при определяне на отговорността на застрахователя, дадена в застрахователния договор, чрез застрахователната сума.
 
Субект на застраховката – физическо или юридическо лице, което търси застрахователна защита от застраховател.
 
Суброгация – жизнено важен принцип в застраховането. Суброгацията позволява на едно лице да заеме мястото на друг и да предяви определени претенции вместо него. Прехвърляне към застрахователя правата на застрахования за търсене на регресен иск от виновното лице, причинило вредите, за които застрахователят е извършил плащане.
 
Суша – стихийно бедствие, което се характеризира с продължителна липса на влага във въздуха. В зависимост от количеството валежи, през периода на вегетацията на растенията, според метеоролозите сушата се разделя на силна (не повече от 50% от нормата на валежите), средна (50-70% от нормата на валежите) и слаба (повече от 75% от нормата на валежите). Данните, направени от наблюдения през различните периода на суша  показват, че добивът от зърнени култури при слаба суша намалява с около 20%, при средна – с 20-40%, и при силна – с над 50% и повече. Сушата е застраховаем риск.
 
Съзастраховане – разпределение на риска между два и повече застрахователи в рамките на един и същи застрахователен договор, но при едни и същи условия, за един и същи риск, за един и същи срок и при един и същи застрахователен интерес.