Индустриални застрахователни брокери

Застрахователен речник - Р

Разсрочена застрахователна премия – еднократната застрахователна премия се разпределя на годишни вноски с оглед да се улеснят застрахованите при тяхното плащане. Годишната премия се разсрочва на части (месечно, тримесечно или шестмесечно). Частите от годишната премия, които се плащат от застрахованите се наричат разсрочени вноски.

Реализиране на риск – настъпване на вреди или на определено събитие с дадено лице.

Регресен иск – право на застрахователя , изплатил застрахователно обезщетение (застрахователна сума), да иска възстановяване от трето лице, което е виновно за възникване на застрахователния случай. Оформянето на регресния иск на застрахователя към виновника за вредите става чрез съд или арбитраж в срок на исковата давност.

Регресен иск – право на застрахователя, изплатил застрахователно обезщетение, да иска възстановяване.

Редуциране на риска – мероприятия, насочени към намаляване на последиците от даден риск. В резултат от редуцирането са налице определени преимущества за застрахованите и обществото. Чрез застраховането се намаляват индивидуалният и социалният риск и несигурност, т.е. чрез него се редуцира рискът в обществото и в рамките на отделната стопанска единица.

Реекспорт – износ в други страни на стоки, внесени в дадена страна от чужбина, без да се извършва каквато и да било преработка. Реекспорта има важно значение за страни, които осъществяват посредническа търговия.

Риск – възможност да се понесе вреда или да се пропусне изгода. В застраховането понятието „риск” включва няколко отделни значения. Рискът може де се определи като възможност или евентуалност за настъпване на определено събитие, което предизвиква вреди.