Индустриални застрахователни брокери

Застрахователен речник - П

Период на застрахователно покритие - периодът, през който Застрахователят приема да носи застрахователния риск срещу заплащане на Застрахователна премия. В случай, че периодът на застрахователно покритие е по-дълъг от една година, той се разделя на застрахователни периоди от по една застрахователна година.
 
Персонални вреди – свързани са с: телесни наранявания, заболяване, нетрудоспособност, шок, страх, психически травми и страдания; психически вреди – умствени и емоционални сътресения и стрес, получени в резултат на телесните травми, смърт на близък човек; нервен шок и т.н.
Погиване на личен багаж - физическата повреда или унищожаването на личен багаж на застрахования при пожар, природни бедствия, следствие на вандализъм при опит за кражба, чрез взлом, или при настъпила със застрахования злополука.
Пожар – поява на огън, който образува пламък или жарава, възникнал на несъобразено за целта огнище, или излязъл от него и в състояние да се разпространява чрез собствена енергия.
 
Ползващи лица (бенефициенти) - лицата, които съгласно условията на застрахователния договор имат права на обезщетение в случай на смърт на застрахования. Имената на ползващите лица се посочват в индивидуално писмено волеизявление на Застрахования и могат да се променят през срока на действие на застрахователния договор по всяко време по взаимно съгласие на страните. В случаите, когато не са посочени имена на ползващи лица, ползващите лица по тази полица са всички законни наследници, като обезщетението се разпределя пропорционално на правата им съгласно действащото законодателство.
 
Превозвач – физическо или юридическо лице, което по занятие осъществява превоз на предмети (стоки) от едно определено място до друго, срещу заплащане на възнаграждение и което има право да осъществява такава дейност съгласно приложимата нормативна уредба.
 
Претенция - всеки иск, отправен към Застрахователя, за изплащане на застрахователна сума при настъпило застрахователно събитие.
 
Проливен дъжд – падане на големи количества валеж за кратко време в рамките на показателите, посочени по-долу:
 

Време

(мин.)

 

Валеж

(л/кв.м.)

 

Време

(ч.)

 

Валеж

(л/кв.м.)

 

5

2

1

12

10

4

2

18

15

5

4

27

20

6

8

35

25

7

12

45

30

8

18

52

35

9

24

60

40

10

 

 

50

11

 

 

 
Правни разноски - държавни такси и адвокатски хонорар, определени съгласно нормативни документи, които застрахованият е длъжен да плати по съдебен акт.
 
Пътнотранспортно произшествие (ПТП) - всяко неочаквано събитие, включващо застрахованото МПС като участник в пътното движение или докато е било паркирано, предизвикало загуба или повреда на застрахованото МПС и/или смърт или телесно увреждане на Застрахования.