Индустриални застрахователни брокери

Застрахователен речник - О

Обект на застраховане – непротиворечащ със застрахователното имущество интерес, който е свързан с живота, здравето и трудоспособността на застрахованото лице, както и с владението, ползването и разпореждането на имуществото. Обекта на застраховане е свързан и с имуществените интереси, които трябва де се защитават по отношение на трети лица за причинените им вреди от застрахования.
 
Обект на застрахователно покритие – включва всички рискове, за които застрахователя е поел отговорност при дадена доброволна застраховка. Обекта на застрахователно покритие се фиксира в застрахователния договор.
 
Осланяване - измръзване на растения и плодове вследствие краткотрайно понижаване на температурата под нула градуса в края на нощта или началото на деня през пролетта или есента. Сланата представлява отлагане на ледени кристалчета по растенията, предметите и земната повърхност
 
Откупване на застраховка „Живот” – разплащане на застрахователя при преждевременно разваляне на застрахователния договор. Това разваляне не е свързано с настъпване на застрахователен случай. С откупване на застраховката застрахователният договор се унищожава, застрахованият губи правото си по него и излиза от застрахования състав. При откупването на застраховките „Живот”, е  необходимо изясняването на няколко въпроса, а те са: при кои застрахователни комбинации може да се допусне откупуване, след колко изтекли години на поддържане на застраховката се допуска откупуването; какъв ще бъде размерът на откупа или откупната стойност на застраховката.
 
Отсрочена временна рента – започва да тече след изтичане на определени години (например 5 години) и се изплаща през течение на определени години (например 10 години).