Индустриални застрахователни брокери

Застрахователен речник - Н

Навло – цена на превоза на стоки по море или още възнаграждението, което печели корабособственикът от използването на своя плавателен съд за превозване на свои стоки и движимо имущество на други хора, без да са включени таксите за преминавана. Размерът на навлото се установява с фрахтов договор на базата на фрахтови ставки.
 
Наводнение – разливане на големи количества вода вследствие бързо топене на сняг или лед, интензивни или с голяма продължителност валежи, разливания на река при повдигане нивото на водата, скъсване на бентове, язовирни стени и други мелиоративни съоръжения.
 
Надзастраховане – когато застрахователната сума е по-голяма от стойността на имуществото, при настъпване на застрахователен случай.
 
Небрежност – намира място в застраховането, защото всяко нехайно безотговорно отношение към застрахованото имущество или немарливост, води до неплащане или плащане в намален размер на застрахователното обезщетение при настъпване на застрахователния случай. Небрежността може да бъде и причина за прекратяване на застрахователния договор при доброволните застраховки.
 
Недействителен застрахователен договор – договор, сключен без да се спазват изискванията на Общите условия по дадена застраховка. Недействителния застрахователен договор се сключва с цел лично облагодетелстване на застрахователния посредник или на лицето, което сключва застраховката. В този случай може да се приеме, че става въпрос за застрахователна измама.
 
Незастрахован риск – риск, за който застрахователя не поема отговорност. Той е изключен риск.
 
Нематериална (морална) щета – свързва се с плащане, което няма конкретно физически изражение,  но е включено в отговорност на застрахователя. Към моралните вреди спадат болки, страдания, тормоз и др. Такива претенции към застрахователя се преценяват и измерват трудно.