Индустриални застрахователни брокери

Застрахователен речник - М

Максимален период на обезщетение – посочен в застрахователната полица максимален период след застрахователното събитие, загубите през който подлежат на обезщетение по застраховката.
 
Манифест – списък на всички товари, които се намират на плавателния съд или самолет. Той се представя на митническите власти при влизане или престой в пристанището или аерогарата. Подписва са от капитана.
 
Механична повреда на МПС- повреда на спирачната система, повреда на други части или счупване на части, възли и детайли, при които застрахованото МПС не може да продължи непосредствено пътуването на собствен ход.
 
Мито – форма на косвен данък, с който се облагат внасяните, изнасяните и транзитно преминаващите през територията на дадена страна стоки. Различават се вносни, износни и транзитни мита.
 
Морална вреда – причинени увреждания на личността. Моралната вреда многократно превишава „материалните вреди”, тъй като моралната вреда включва физически и нравствени страдания, тогава, когато тя е причинена от действия нарушаващи неимуществените права на гражданите.

Морски протест – оформено в определен вид писмено заявление от капитана на плавателния съд с цел да се осигурят доказателства за защита правата и законните интереси на корабопритежателя (собственика на кораба) в случаите, когато по време на плаването или престой на пристанище, може да настъпи произшествие, което да се яви като основание да се предявят към собственика на кораба  имуществени претенции. Морски протест се прави и при възникване на частна или обща авария. В морския протест се дава описание на обстоятелствата за настъпване на дадено събитие и мерките предприети от капитана за запазване на повреденото му имущество. От застрахователна гледна точка морския протест се явява първичен документ, съдържащ основните данни за възникналата авария.
 
Мълния – атмосферно явление, възникващо в резултат на силни електрически взривове между облаците и земята. При достигане до земята мълнията предизвиква пожар и разрушения. За предотвратяване на пораженията от мълния се поставят специални съоръжения.